Algemene voorwaarden

Onderstaand document betreft de Algemene Voorwaarden van Moorrees Entertainment, van toepassing op enerzijds de website www.moorreesentertainment.com, anderzijds de mondeling of schriftelijk overeengekomen opdrachten tussen opdrachtgever en Moorrees Entertainment.

Algemene voorwaarden Moorrees Entertainment met betrekking tot opdrachten:

Artikel 1. Definities

 1. Moorrees Entertainment gevestigd te Leeuwarden.
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Moorrees Entertainment wordt gesloten.
 3. Opdracht: Door opdrachtgever op papier, per e-mail of per telefonisch gevraagd product of dienst van Moorrees Entertainment
 4. Overeenkomst: Door Moorrees Entertainment en opdrachtgever schriftelijk (op papier) bevestigde acceptatie van levering van of meer producten en/of diensten van Moorrees Entertainment aan opdrachtgever.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes van Moorrees Entertainment in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Moorrees Entertainment kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldigheidsduur.
 2. Een overeenkomst komt tot stand wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: Schriftelijk ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Moorrees Entertainment.
 3. Indien gedurende de uitvoering of looptijd van een overeenkomst tussen Moorrees Entertainment en opdrachtgever aanvullende leveringen als aanpassingen worden gewenst, is er sprake van meerwerk. Moorrees Entertainment is echter niet verplicht aan een degelijk verzoek te voldoen. Indien er sprake is van meerwerk kan dit extra kosten met zich meebrengen.
 4. Moorrees Entertainment is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Moorrees Entertainment verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 3. Muziek

 1. Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechten organisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn verdeeld in een deel STEMRA, het gebruik van stock-muziek samengevoegd met videobeeld en het deel BUMA als video's inclusief geluid openbaar gemaakt worden via internet of andere openbare kanalen. De STEMRA kosten zijn reeds afgedragen door Moorrees Entertainment. Voor de BUMA kosten is de opdrachtgever verantwoordelijk voor aanmelding en afdracht.

Artikel 4. Prijzen

 1. Prijzen zijn gemaakt op basis van overeenkomst tussen Moorrees Entertainment en opdrachtgever. Wanneer er sprake is van prijsverhoging, zal dit toegewezen worden aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever niet op de prijswijziging reageert, wordt hij geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de verhoogde prijs .
 2. Wanneer sprake is van meerwerk kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief 21% BTW.

Artikel 5. Betaling en Incasso

 1. Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de veertien dagen of anders overeengekomen termijn(en). Bij gebrek aan specifieke condities zal de opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
 2. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever krijgt een herinnering van dit verzuim en heeft dan veertien dagen om het verschuldigde bedrag over te maken. Indien de opdrachtgever na veertien dagen nog steeds verzuimt, dan is Moorrees Entertainment genoodzaakt een eerste aanmaning te sturen die € 25,- extra kosten met zich meebrengt. De tweede aanmaning wordt 14 dagen na de eerste aanmaning verstuurd indien de opdrachtgever nog steeds niet betaald heeft. Deze tweede aanmaning bedraagt € 75,- extra kosten. Indien de opdrachtgever na de aanmaning niet betaald heeft zal Moorrees Entertainment een incassobureau inlichten om het bedrag bij de opdrachtgever te innen.

Artikel 6. Leveringstermijn

 1. Een door Moorrees Entertainment opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld.

Artikel 7. Promotie

 1. Moorrees Entertainment behoudt de rechten en de mogelijkheid om de materialen te gebruiken, bijvoorbeeld voor promotie doeleinden. Dit wordt ook gecommuniceerd naar de desbetreffende opdrachtgever waarvoor het materiaal gemaakt is. De opdrachtgever dient van te voren een akkoord te geven voor gebruik van promotie. Mocht de desbetreffende opdrachtgever bezwaar hebben tegen het gebruik van het materiaal voor promotie doeleinden, kan hier door middel van het plaatsen van een handtekening in de opdrachtovereenkomst bij het onderdeel promotionele doeleinden van worden afgezien.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en auteursrechten

 1. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Moorrees Entertainment. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Moorrees Entertainment de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
 2. De opdrachtgevers vrijwaren Moorrees Entertainment volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door Moorrees Entertainment ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van beeld- en geluidopnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Producties (films, tape’s, DVD’s etc.) die door Moorrees Entertainment gemaakt zijn, zijn Auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van en of door Moorrees Entertainment gemaakte/ geleverde producties zowel van beelden en/of geluid dan wel gedeelten daarvan, te vermenigvuldigen, te bewerken, openbaar te maken, in het openbaar te vertonen, uit te zenden en of te publiceren/ tonen op websites, internet etc.
 3. Moorrees Entertainment behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.
 4. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt het eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.
 5. Indien de opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Moorrees Entertainment gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de ter zake door Moorrees Entertainment gemaakte kosten te vergoeden.
 6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Moorrees Entertainment hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

Artikel 9. Toepasselijk recht

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10. Wijziging algemene voorwaarden.

 1. Moorrees Entertainment is bevoegd om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van een opdracht te wijzigen. De wijziging zal aan de opdrachtgever bekend worden gemaakt en geldt voor de duur van de opdracht. De meest actuele voorwaarden zijn ten allen tijde te vinden op de website van Moorrees Entertainment.